RODO

KM METAL WORKS  Sp. z o. o.

ul. Odbudowa 5   Bukowiec

64-300 Nowy Tomyśl

KRS 0000308049

NIP:7881953530, REGON: 300868108

Tel. 61 44 15 615

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach realizacji współpracy są KM METAL WORKS Sp. z o. o. z siedzibą w Bukowcu przy ul. Odbudowa 5 64-300 Nowy Tomyśl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308049, NIP: 7881953530, REGON: 300868108,

2.     Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, której stronami są KM METAL WORKS sp. z o.o. oraz Państwo, a także dla celów podatkowych i rachunkowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować będzie niemożnością wykonania umowy.

3.     Odbiorcą danych osobowych jest KM METAL WORKS Sp. z o.o., w tym upoważnieni pracownicy.

4.     Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ściągania.

5.     Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych
i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

6.     Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (chyba, że zachodzą przesłanki wyłączające tę możliwość zgodnie z przepisami  RODO) ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.     W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Cofnięcia zgody i sprzeciwy:  aby cofnąć zgodę lub wyrazić sprzeciw należy napisać informację na                                                                                                       Katarzyna(at)kmmetalworks.pl

9.     W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Park maszynowy

2016

                Laser CO2 4KW 1500x3000,            Gilotyna CNC Darley,                    Prasa krawędziowa CNC Darley,                      Cięcie Blach, Gięcie Blach, Walcowanie Blach, Szlifowanie płaszczyzn, Załamywanie krawędzi, Wiercenie,               Fazowanie, Gwintowanie, Spawanie TIG MIG MAG stali Nierdzewnych i Aluminium,  Zgrzewanie,  Obróbka wykończeniowa